نشریه دانشجویی پایدیا (PAIDIEASJ) - واژه نامه اختصاصی